Har ni koll på den nya visselblåsarlagen? Ta hjälp av WeSynch Whistle!

Minns ni GDPR-stressen 2018? Se till att vara förberedda denna gång!

I Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 av den 23 oktober 2019 (”visselblåsardirektivet”) föreskrivs krav på medlemsländernas lagstiftning avseende skydd för visselblåsare. Med anledning av visselblåsardirektivet presenterade regeringen den 20 maj 2021 proposition om genomförande av visselblåsardirektivet (2020/21:193), med förslag om ersättning av lag (2016:749) (”visselblåsarlagen”). Riksdagen ska den 29 september 2021 rösta om förslaget.

Den nya visselblåsarlagen ställer omfattande krav på bolag. Likt som vid GDPR-stressen 2018 kan det kanske vara svårt att veta i vilken ände man ska börja? Längst ner kan ni läsa om hur Synch kan hjälpa er med vår produkt WeSynch Whistle! Som en extra hjälp har vi även svarat på de vanligaste frågorna kopplade till den nya lagen nedan.

När behöver vi agera?

Det beror på hur många anställda ert bolag har. Lagen föreslås träda i kraft den 17 december 2021. Däremot, avseende krav för inrättande av interna visselblåsningssystem, gäller kravet från och med den 17 juli 2022 för bolag med 249 anställda eller fler och från med den 17 december 2023 för bolag med 50 till 249 anställda. Antalet anställda beräknas vid ingången av ett kalenderår. Vår rekommendation är dock att agera så fort som möjligt. På så vis är ni väl förberedda när kraven träder i kraft.

Vad är ett visselblåsningssystem?

Ett visselblåsningssystem är en kanal där det finns möjlighet att rapportera om missförhållanden. Visselblåsarlagen specificerar att ett visselblåsningssystem ska vara enkelt och lättillgängligt, samt att det ska finnas en möjlighet för visselblåsaren att rapportera både skriftligt och muntligt. Visselblåsarlagen ställer inte upp specifika tekniska krav på ett visselblåsningssystem. Vår rekommendation är dock att använda ett väl utvecklat tekniskt system för att, så enkelt som möjligt, leva upp till lagens krav.

Bolag med 50-249 anställda får lov att dela på ett och samma visselblåsningssystem, däremot får kontakt med visselblåsaren inte delas. Konsekvensvis är det inte tillåtet för koncerner med fler än 249 anställda inom en enhet att ha ett och samma visselblåsningssystem för hela koncernen. Detta kan innebära att medelstora och stora koncerner, med redan etablerade visselblåsningssystem, kan behöva se över sitt visselblåsningssystem för att leva upp till lagkravet.

Vem är en visselblåsare och vad kan den vissla om?

En visselblåsare är den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått information om ett missförhållande, exempelvis arbetstagare, tidigare arbetstagare, arbetssökande, volontärer, praktikanter, aktieägare som är verksamma inom bolaget eller konsulter som söker eller utgör uppdrag.

Visselblåsning kan ske avseende information om överträdelser av EU-rätt eller svensk rätt, samt information om missförhållanden som bör avslöjas ur ett allmänintresse, exempelvis, otillbörligt utnyttjande av arbetskraft, penningtvätt, finansiering av terrorism, miljöskydd och konsumentskydd.

Vad ska vi göra när någon visslar?

Särskilda oberoende och självständiga personer eller enheter ska utses såsom behöriga att hantera visselblåsningsrapporter. Sådan ärendeansvarig kan anlitas externt, exempelvis via en advokatbyrå. Ärendeansvarig är sedan ansvarig för att, inom sju dagar, bekräfta mottagande av rapporten, att hålla kontakt med visselblåsaren, samt att återkoppla inom tre månader från mottagandet av rapporten.

Vidare, ställs krav på dokumenteringen av inkomna rapporter. Såväl skriftliga som muntliga. Rapporter ska gallras när de längre inte är nödvändiga, men max senast två år efter att ett uppföljningsärende har avslutats. Dessutom, behöver dokumenteringen ske i enlighet med dataskyddsförordningen (”GDPR”). Följaktligen behöver ärendeansvarig även se över vilka personuppgifter i en visselblåsningsrapport som är nödvändiga för utredningen, vilka personuppgifter som behöver maskas m.m., för att agera i enlighet med GDPR.

Hur ska vi agera?

Hör av er till oss! Med vår produkt WeSynch Whistle hjälper vi er att agera i enlighet med lagen med såväl med implementering av visselblåsningssystem, policys och rutiner som att agera som er ärendeansvarig. Vi kommer under hösten även att ha ett webinarium med utbildning inom visselblåsarlagen samt en demo av ett visselblåsningssystem.

Om ni är intresserade av att delta i vårt webinarium, eller har övriga frågor om visselblåsning, tveka inte på att höra av er till oss via nedan kontaktuppgifter:

Amanda Espinasse, amanda.espinasse@synch.law, +46 73 388 81 65, eller

Karolina Pekkari, karolina.pekkari@synch.law, +46 76 126 91 11

Nyheter
Pressmeddelanden

Synch har agerat ombud för ägarna av MAFI Group AB

26/04/2022

Synch har agerat ombud för ägarna av MAFI Group AB i deras försäljning av bolaget till Volati Communication Holding AB. MAFI är global ledare inom design och utveckling av monteringslösningar. Företagets kärnverksamhet inom telekomindustrin har spelat en viktig roll i att hjälpa operatörer och leverantörer att bygga tusentals telekomsajter världen över. Bolaget har kontor i […]

Pressmeddelanden

Synch biträder Slitevind vid finansiering

11/04/2022

Synch biträder vindkraftsbolaget Slitevind AB (publ), vars aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market, vid en riktad nyemission om ca 34,3 mkr. Nyemissionen har genomförts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande hanterat av Arctic Securities AS, filial Sverige. Emissionen tecknades av ett antal svenska och internationella institutionella investerare och family offices, däribland Premier Miton Global Renewables […]

Pressmeddelanden

Synch rådgivare i nyemission

29/03/2022

Styrelsen för Nasdaq First North-noterade KebNi AB (publ) har offentliggjort beslut om företrädesemission av units och riktad emission av B-aktier. Den sammanlagda emissionslikviden, inräknat unitemissionen, den riktade emissionen och fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som ingår i tecknade units, uppgår till cirka 85,7 MSEK före emissionskostnader. KebNi är ett teknikbolag verksamt inom två produktområden – […]

Pressmeddelanden

SYNCH BITRÄDER INSURELY I SERIE A FINANSIERING

18/03/2022

Synch har biträtt det svenska försäkrings-tech bolaget Insurely i dess nyligen jämförda serie A finansiering om 19 miljoner euro, med bland annat amerikanska Insight Partners och svenska Alfvén & Didrikson som nya investerare i bolaget. Synch har biträtt The Great Collective AB, bolaget som bedriver verksamhet under varumärket Insurely, vid dess nyligen genomförda kapitalanskaffning om […]

Pressmeddelanden

SYNCH HAR VARIT RÅDGIVARE ÅT VC-FONDEN J12 I DERAS INVESTERING I ELECTRO MOBILITY EUROPÉ AB

16/02/2022

Synch har agerat legal rådgivare åt VC-fonden J12 Ventures Nordic AB (”J12”) i samband med en finansieringsrunda i Electro Mobility Europé AB (”EME”) som leddes av J12 – en stockholmsbaserad early-stage VC-fond. Andra investerare inkluderade Rolling Hills Ltd, Third Tier Holding AB and Kyttinge Investment AB. EME har utvecklat produkter och plattform som erbjuder “brushless […]

Pressmeddelanden

Synch rådgivare i företrädesemission

10/02/2022

Styrelsen för Nasdaq First North-noterade AlzeCure Pharma AB har offentliggjort beslut om företrädesemission om ca 60 MSEK med möjlighet att utnyttja övertilldelningsoption om ytterligare cirka 12 MSEK. Styrelsebeslutet är fattat under förutsättning av bolagsstämmans godkännande. AlzeCure Pharma är ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med […]