Project and Transactional Services

Synchs Project and Transactional Services tjänster används för att snabbt engagera rätt team för att möta behoven i specifika projekt eller transaktionssituationer – oavsett om behovet är litet eller stort, lokalt eller internationellt. Klienten gynnas av att använda de digitala verktyg som utvecklats och hanteras av Synchs Digital Services team.

PROJEKT

Från tid till annan ställs våra klienter inför projekt som faller utanför den löpande verksamheten, men som krävs för att kunna ta nästa steg eller för att genomförs förändringar i organisationen eller verksamheten. Det är viktigt att försäkra sig om att ett sådant projekt slutförs i rätt tid och inom givna budgetramar samt att det resultat som överenskommits vid projektets start uppnås.

Synchs jurister är vana vid att hantera både små och stora projekt och kommer tillsammans med klienten överens om vilka processer och digitala verktyg som ska användas för att säkerställa att projektet administreras och utförs så effektivt som möjligt.

Synch assisterar vid strategi, bedömning, planering, upphandling, leverans, övervakning, hantering och uppföljning av projekt.

Kontakt: Jim Runsten eller Andreas Börjesson

OUTSOURCING

Oavsett om klienten vill åstadkomma en kostnadsreduktion eller förändring i sin verksamhet, eller en kombination av detta, kan outsourcing vara lösningen.

Synch biträder klienter inom både IT-outsourcing och outsourcing av affärsprocesser. Synchs jurister har erfarenhet av att representera både kunder och leverantörer och har en god förståelse för både best practice och vilka nyckelfrågorna är.

Synch kan assistera i planeringsstadiet av ett potentiellt outsourcing-projekt och bidra i den strategiska utvärderingen. Synch kan upprätta, granska, förhandla och hantera administrationen avseende alla dokument relaterade till outsourcingen och kan också bistå med tjänster inom kontrakthantering efter det att projektet slutförts.

Kontakt: Anders Hellström eller Jim Runsten

FÖRETAGSÖVERLÅTELSER

Att överlåta eller förvärva ett företag är en avgörande milstolpe i livscykeln för alla företag. En överlåtelse eller ett förvärv sätter också ofta press på såväl köparens och säljarens organisation. Synchs team har stor erfarenhet av att guida klienter genom hela processen vid en företagsöverlåtelse.

Synch biträder såväl säljare som köpare i både små och stora transaktioner, inklusive företagsförvärv på den svenska aktiemarknaden. Vi har viljan, erfarenheten och kunskapen att ge råd och vägleda oavsett om klienten står inför sin första företagstransaktion eller om klienten är erfaren på transaktionsmarknaden. På Synch är vi vana att alltid anpassa våra tjänster efter klientens specifika behov och vi ser värdet av att investera tid i att diskutera omfattningen och utformningen av tjänsterna som ska levereras. Synch har också erfarenheten att förstå när och hur värde kan skapas genom att tillämpa olika juridiska verktyg och förhandlingstaktiker.

Kontakt: Andreas Börjesson eller Cecilia Thuresson

FINANSIERING

Under ett företags livscykel kommer det alltid uppstå behov av att finansiera verksamheten, till exempel för produkt/tjänsteutveckling, för att snabbt få ut en produkt på marknaden, för att utöka den inhemska verksamheten eller för att expandera till nya geografiska områden.

INVESTERINGAR

Genom åren har Synchs jurister tillskansat sig omfattande erfarenhet och kunskap avseende de olika sätt på vilka ett företag kan finansiera sin verksamhet i olika faser av dess livscykel. Synch har stor erfarenhet av att ge råd till företag, aktieägare och investerare i såväl kapitalanskaffnings- som lånefinansieringsprojekt.

Synch har erfarenhet av och förståelse för finansiering i ett företags tidiga faser, från de allra första investeringarna från ”family and friends”, via såddkapital eller investeringar av affärsänglar, till institutionellt tillväxtkapital. På senare tid har fenomenet crowdfunding vuxit fram som ett komplement till traditionellt riskkapital. När den inledande tillväxtfasen är över breddas scenen för kapitalanskaffningar då reglerade marknadsplatser och andra handelsplattformar möjliggör tillgång till ett bredare investerarunderlag och slutligen till globalt institutionellt kapital.

Den juridiska komplexiteten och intressenternas förväntningar ökar ju längre ett företag kommer på denna resa. Synchs erfarenhet omfattar samtliga stadier och Synch är beredda att följa sina klienter längs hela resan – från en briljant idé till ett multinationellt företag.

På Synch är vi stolta över att vara en integrerad del av det ekosystem som utgör den svenska startup-scenen, med ett omfattande nätverk av investerare och crowdfunding-aktörer.

Kontakt: Andreas Börjesson eller Emma Lundberg

Skuldfinansiering

Synch har erfarenhet både av att assistera tillväxtföretag i väldigt tidigt skede med enklare lånearrangemang och av att vara rådgivare i mer komplexa projektfinansieringsupplägg, banklån, cash pool-arrangemang och andra nationella eller internationella lånebaseradearrangemang, inklusive hybridarrangemang med inslag av såväl lån som eget kapital.

Lånefinansiering involverar ofta komplexa säkerhetsupplägg och åtaganden för företaget. För en långivare är det viktigt att ställds säkerheter och villkor är adekvata för de beviljade lånen, medan låntagaren behöver försäkra sig om att dessa arrangemang inte hindrar företagets tillväxt eller verksamhet framöver.

Med vår erfarenhet av att arbeta med företag i alla faser av deras livscykel, kan Synch bidra redan vid den tidiga planeringen av en projektfinansiering, ge input och bistå i utvärderingen av olika finansieringsalternativ och bidra med råd kring strategiska finansiella val.

Synch kan upprätta, granska, förhandla och administrera samtliga dokument. Efter att finansieringen slutförts erbjuder Synch tjänster för kontraktshantering för att lättare kunna följa upp överenskommelser och återbetalningar.

Kontakt: Andreas Börjesson