Advisory Services

Advisory Services tillhandahåller löpande juridisk rådgivning inom en mängd olika juridiska områden.

KOMMERSIELLA AVTAL

En stabil juridisk grund är en viktig komponent för att nå affärsframgång. För att bygga en sådan grund och undvika onödiga hinder på vägen, behöver alla företag såväl kommersiell som juridisk rådgivning. Synch fokuserar på att stötta klienternas dagliga verksamhet och bistår klienter på såväl kontinuerlig basis som inom strategiska affärsfrågor.

Synch assisterar med att granska, utforma, förhandla och förvalta alla typer av kommersiella avtal, såsom agent- och distributionsavtal, avtal om köp och produktion, samarbetsavtal, avtal om licensiering, franchising, outsourcing, forskning och kliniska prövningar, kontraktstillverkning och anställningsavtal.

Vi har omfattande branscherfarenhet inom life sciences, IT och telekom och flera av Synchs jurister har tidigare arbetat som bolagsjurister på nationella och internationella företag inom dessa branscher. Om ett uppdrag är särskilt komplext eller sträcker sig över flera jurisdiktioner, tillsätter och leder Synch en särskild expertgrupp för att bistå klienten.

Kontakt: Erica Antonovic eller Anders Hellström

 

BOLAGSRÄTT

Ett företags dagliga utmaningar förändras kontinuerligt utifrån såväl det regulatoriska landskapet som aktieägares och andra intressenters tilltagande förväntningar på corporate housekeeping och en välstrukturerad och effektiv bolagsstyrning. För noterade bolag tillkommer ytterligare utmaningar på grund av kraven i marknadsregelverk, bolagsstyrningskoder och specifik värdepapperslagstiftning. För mindre företag måste styrningsstrukturer anpassas till dynamiken och behovet hos aktieägarna, där ett aktieägaravtal ofta kompletterar aktiebolagsrätten med detaljerade principer för rapportering och styrning av företaget. Vidare har CSR-frågor under senare år flyttats allt högre upp på den allmänna agendan, och idag förväntas corporate compliance och socialt ansvarstagande vara en integrerad del av varje företags DNA.

Synchs Corporate team är erfaret i att bistå aktieägare, bolagsstyrelser och företagsledningar i de juridiska utmaningar de möter. Synchs erfarenhet sträcker sig från de allra första stegen som start-up, via entreprenörsdrivna företag med utomstående aktieägare, till etablerade företag, såväl noterade som onoterade. Vi förstår de utmaningar och förväntningar som olika typer av företag möter och anpassar alltid våra råd till den faktiska situationen.

Kontakt: Andreas Börjesson eller Cecilia Thuresson

 

TVISTELÖSNING

En kommersiell tvist utgör ofta ett negativt störningsmoment i relation till företagets affärsverksamhet. Därför är det viktigt att lösa tvisten med så lite inverkan på verksamheten som möjligt. En väl förberedd juridisk strategi är avgörande för att nå en kommersiellt förmånlig lösning på tvisten.

Synch bistår klienter inte bara när tvisten är ett faktum utan assisterar också med riskbedömning och strategisk planering, så att klienten är väl förberedd inför eventuella framtida tvister eller förlikningsdiskussioner.

Synch bistår klienter i kommersiella tvister vid domstol, nationella och internationella skiljeförfaranden och vid alternativ tvistelösning. För vissa tvister krävs branschexpertis och tvistelösningsgruppen hos Synch arbetar därför tillsammans med byråns experter inom områden som life science, IT och telekom. Vid gränsöverskridande tvister tillsätter Synch ett internationellt team för att biträda klienten på bästa möjliga sätt.

Kontakt: Sara Sparring eller Mathilda Nordmark

 

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Immateriella rättigheter är allt viktigare för ett företags framgång och konkurrenskraft. Oavsett företagets storlek utgör immateriella rättigheter ofta stommen i företagets verksamhet; antingen som nyckeltillgång i företagets affärer eller som det varumärke och den image som förmedlas till kunderna.

Synch bistår med att redan från början skapa en komplett strategi för att på bästa sätt skydda företagets immateriella rättigheter. Detta innefattar strategisk rådgivning, utredning, granskning, registrering och råd i samband med kommersialisering. Synchs tjänster omfattar alla typer av immaterialrättsliga tillgångar, såsom upphovsrätt, varumärken, patent, design, domännamn och företagshemligheter samt frågor om otillbörlig konkurrens.

Synch assisterar även med kommersialiseringen, skyddet och beivrande av angrepp på klienters immateriella rättigheter. Vi biträder i förhandling, upprättande och granskning av kommersiella avtal, i domstolsprocess och skiljeförfaranden samt vid alternativ tvistelösning. Dessutom arbetar Synch med förebyggande strategier för att hjälpa klienter i arbetet mot exempelvis piratkopiering.

Kontakt: Sara Sparring eller Mathilda Nordmark

 

REGULATORISKA FRÅGOR

Det regulatoriska ramverket som styr företagens verksamhet utvidgas konstant och blir alltmer komplext. Myndigheter har idag allt större möjligheter att utöva tillsyn över företag och utökade möjligheter att beivra lagöverträdelser.

Synchs jurister tillhandahåller både strategisk och juridisk rådgivning till klienter inom en rad olika reglerade branschområden såsom telekom, life science och finansiella tjänster. Synchs arbete inkluderar bland annat rådgivning vid processer för ansökan om licenser, upprättande av policys för regelefterlevnad, samt policys för t.ex. penningtvätt och KYC (Know Your Customer).

Synch tillhandahåller även rådgivning rörande personuppgiftshantering och konsumentskydd, och har omfattande erfarenhet av kontakter med de relevanta myndigheterna, däribland Datainspektionen, Finansinspektionen, Post- och Telestyrelsen, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket och Konsumentverket.

Kontakt: Johan Tydén eller Hampus Stålholm