Project and Transactional Services

Synchs Project and Transactional Services anvendes i situationer, hvor det er nødvendigt hurtigt at sammensætte det rette team til at matche behovet i specifikke projekter eller transaktioner – uanset om behovet er stort eller småt, lokalt eller internationalt. Vores kunder kan i den forbindelse drage fordel af at anvende vores digitale ydelser og værktøjer, som udvikles og håndteres at Synchs Digital Services-team.

PROJEKT

Fra tid til anden står vores kunder overfor projekter, som falder uden for den normale drift, men som er nødvendige for at virksomheden kan tage næste skridt i sin udvikling, eller for at gennemføre forandringer i virksomheden eller organisationen. Det er i disse situationer vigtigt at sikre sig, at projektet gennemføres inden for den aftalte tids- og budgetramme og at det resultat, som aftaltes ved projektets begyndelse, opnås.

Synchs jurister er vant til at håndtere både store og små projekter og vil i samarbejde med kunden afklare, hvilke processer og digitale værktøjer, der skal anvendes for at projektet administreres og udføres så effektivt som muligt.

Synch bistår med strategifastlæggelse, vurdering, planlægning, forhandling, levering, monitorering og opfølgning i forbindelse med en række forskellige typer af projekter.

Kontakt: Michael Brandt eller Niels Dahl-Nielsen.

OUTSOURCING

Uagtet om kunden ønsker at opnå en omkostningsreduktion eller en forandring i sin virksomhed, eller en kombination af de to, kan outsourcing være løsningen.

Synch bistår kunder inden for både it-outsourcing og outsourcing af forretningsgange. Synchs jurister har erfaring med at repræsentation af såvel kunde- som leverandørsiden og har indgående kendskab til god skik og samt hvad der er vigtigst at fokusere på i den forbindelse.

Synch kan assistere helt fra planlægningsstadiet af et outsourcingprojekt og bidrage i den strategiske beslutningsproces. Synch kan forestå udarbejdelse, vurdering, forhandling og håndtering af alle dokumenter vedrørende outsourcingpojektet og kan desuden assistere med en rækker ydelser i relation til kontrakt- og dokumenthåndtering efter at outsourcingprojektet er gennemført.

Kontakt: Michael Brandt eller Niels Dahl-Nielsen

VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSER

Køb eller salg af en virksomhed er en afgørende milepæl i enhver virksomheds livscyklus. Et køb eller et salg af en virksomhed stiller ofte krav til både køberens og sælgerens organisation. Synchs team har erfaring med at vejlede kunder hele vejen igennem processen ved en virksomhedsoverdragelse og ikke kun i forbindelse med den konkrete gennemførelse af transaktionen. Synch bistår således også kunder med at forberede virksomheden til salg samt med at forhandle vilkårene for overdragelsen.

Synch bistår såvel køber som sælger i små og store transaktioner inklusiv overtagelsestilbud i børsnoterede selskaber. Vi har viljen, erfaringen og kundskaben til at give råd og vejledning uanset om kunden står foran sin første virksomhedsoverdragelse, eller om kunden er erfaren på transaktionsmarkedet. Hos Synch gør vi en dyd ud af altid at skræddersy vores ydelse til kundens specifikke behov og vi er opmærksom på værdien af at investere tid i at diskutere omfanget og udformningen af de ydelser, som skal leveres. Synch har også erfaring med at forstå hvornår og hvordan værdi kan skabes gennem at bringe forskellige juridiske værktøjer i anvendelse i en forhandlingstaktisk kontekst.

Kontakt: Michael Brandt, Niels Dahl-Nielsen, Tobias Kisum

FINANSIERING

I løbet af en virksomheds levetid, vil der altid opstå finansieringsbehov. Det kan eksempelvis være i forbindelse med udvikling af nye produkter/tjenesteydelser, for at bringe et produkt hurtigt til markedet, for at skalere en virksomhed, eller for at ekspandere til nye geografiske markeder.

Kontakt: Michael Brandt eller Niels Dahl-Nielsen

INVESTERINGER

Synchs jurister har omfattende viden om de forskellige måder, hvorpå et selskab kan finansiere sin virksomhed i forskellige faser af sin livscyklus. Synch har erfaring med rådgivning til selskaber, kapitalejere og investorer i såvel kapitalfremskaffelses- som lånefinanseringsprojekter.

Synch har endvidere erfaring med investeringer i selskabers tidligste stadier fra ”family and friends” via seed capital eller investeringer fra business angels til institutionel vækstkapital. Vi har desuden erfaring med bistand i forbindelse med crowdfunding som alternativ til traditionel risikokapital. Når den indledende vækstfase er ovre, vil virksomheden have bedre kunne tiltrække kapital fra andre kilder, idet regulerede kapitalmarkedspladser og andre handelsplatforme giver adgang til en bredere investorkreds og global institutionel kapital.

Den juridiske kompleksitet og interessenternes forventninger øges, jo længere en virksomhed kommer på denne rejse. Hos Synch har vi erfaring med rådgivning på alle stadier, og vi er parate til at følge vores kunder på hele rejsen – fra den god idé til multinationalt selskab.

Kontakt: Michael Brandt eller Niels Dahl-Nielsen

GÆLDSFINANSIERING

Synch har stor erfaring med at assistere vækstvirksomheder på tidlige stadier med enkle lånearrangementer og med at rådgive om mere komplekse finansieringsprojekter, banklån, cash pool-arrangementer samt andre nationale eller internationale lånearrangementer, herunder hybridkapital med elementer at både egen- og fremmedkapital.

Gældsfinansiering indebærer ofte komplekse sikkerhedsstillelser og indeståelser fra låntager. For långiver er det afgørende, at stillede sikkerheder er betryggende i forhold til det konkrete lån, mens låntager samtidig bør sikre sig, at pågældende lånearrangement ikke udgør en hindring for virksomhedens vækst eller fremtidige drift.

I kraft af vores erfaring fra arbejde med selskaber på alle udviklingsstadier, er vi i stand til at bidrage allerede ved den indledende planlægning af et finansieringsprojekt, levere indput og bistand ved valg mellem forskellige finansieringsalternativer og give råd om strategiske finansielle valg.

Synch kan bistå med udformning, gennemgang, forhandling og administation af samtlige dokumenter i et finansieringsprojekt. Når projektet er gennemført, tilbyder Synch en række kontrakthåndteringsydelser, der gør det lettere at følge op på indeståelser og betalingsstrømme m.v.

Kontakt Michael Brandt eller Niels Dahl-Nielsen