Covid-19; kan force majeure tillämpas?

This blog post is written by Anders Hellström and Josefin Skyttedal, lawyers at Synch

Med anledning av den snabba spridningen av Coronaviruset, är det många som undrar över hur virusets spridning kan påverka deras affärsverksamhet. Särskilt kan detta gälla om effekterna av viruset medför eller utgör hinder mot att uppfylla avtal. Möjligheten att uppfylla åtaganden kan påverkas av restriktioner och rekommendationer från arbetsgivare och svenska eller utländska myndigheter, till exempel reserestriktioner eller beslut från Folkhälsomyndigheten om att begränsa sammankomster, folksamlingar eller andra arrangemang.

Kan force majeure åberopas i detta fall för att bli ursäktad från avtalad prestation?

Force majeure är ett juridiskt begrepp för oförutsägbara händelser utom en parts kontroll som förhindrar parten från att fullgöra vad denne åtagit sig.

Det finns ingen generell lagreglering i svensk rätt rörande force majeure, utan utgångspunkten tas i vad parterna avtalat och flertalet avtal innehåller bestämmelser om force majeure. En force majeure-bestämmelse anger vanligen att part är befriad från att prestera så länge som en force majeure-händelse, alltså ett hinder utom parts kontroll, föreligger. Vanligen innehåller sådana bestämmelser både en allmän skrivning och exempel på situationer som ska anses utgöra force majeure. Ofta tolkas sådana bestämmelser restriktivt och det kan noteras att där konkreta exempel eller situationer finns listade, kan dessa, om inte annat tydligt anges, komma att betraktas som uttömmande.

Om ni har en force majeure-klausul i ert avtal, är det lämpligt att närmare granska dess ordalydelse för att avgöra om bestämmelsen kan tillämpas i den aktuella situationen. Huruvida en force majeure-bestämmelse kan åberopas eller inte till följd av coronaviruset kan skilja sig åt beroende på om exempelvis epidemier, pandemier eller ingripande myndighetsbeslut uttryckligen anges som ursäkt från prestation eller om det istället är en mer allmän formulering som skulle kunna omfatta situationen. För att coronaviruset skall utgöra en ursäkt, måste det så klart vara just detta som medför hinder mot att prestera.

För att använda sig av en force majeure-klausul krävs vidare vanligen att man skriftligen meddelar motparten att force majeure föreligger och att man förklarar att prestation inte kan ske.

Vad gäller om det inte finns en force majeure-klausul i avtalet?

Om det inte finns någon reglering i avtalet kring force majeure, är det svårare att motivera utebliven prestation och det är inte helt klarlagt att force majeure är en allmänt tillämplig princip. Parterna förväntas kunna råda över sina respektive prestationer, men finns visst stöd för att part kan vara ursäktad från avtalsbrott som uppstår till följd av förhållanden utanför dennes kontroll som inte heller kunnat förutses, undvikas eller övervinnas. Det är dock inte säkerställt att detta gäller i allmänhet.

Slutsatser

Det är i dagsläget viktigt att agera proaktivt och se över redan ingångna avtal samt förbereda sig på hur de situationer som kan uppstå bör hanteras. För bedömning av existerande avtal är det av vikt att se över ordalydelsen om force majeure, liksom övrig dokumentation och analysera vilken påverkan denna situation har för respektive avtalsrelation. Ni bör även säkerställa framtida avtalsunderlag, så att ni kan stå säkra inför eventuella framtida force majeure-situationer. Om force majeure-klausuler saknas i era avtalsmallar i dagsläget, bör ni se över dessa inför framtida avtalsrelationer och i det sammanhanget fundera särskilt över vilka situationer som ska omfattas av force majeure-klausulen.

Det är avslutningsvis viktigt att framhålla att parterna är skyldiga att försöka begränsa skadan som kan uppstå, även om det skulle föreligga en force majeure-händelse, exempelvis genom att försöka uppfylla sina åtaganden på annat sätt än som ursprungligen tänkt.

News and Insights
Blog Posts

Responsibility of online platforms and the regressive opinion of the Advocate General

08/12/2020

This blog post was written by My Byström, lawyer at Synch A comment on the opinion of the Advocate General in joined cases Youtube (C-682/18) and Cyando (C‑683/18) In December, the CJEU is expected to deliver its judgement in the joined cases Youtube and Cyando, where questions regarding the liability of platforms for user uploaded materials have […]

Press release

Synch has assisted Payzlip AB

13/07/2021

Synch has assisted Payzlip AB, a company from Helsingborg, in a new share issue in which three very competent new owners have taken place. PayZlip is a Saas product that simplifies everyday life for both employees and entrepreneurs by combining the time reporting and payroll system into a single tool. For more information, https://www.payzlip.se/. Synch’s […]

Press release

Synch has assisted Adepteo AB

13/07/2021

Synch has assisted Adepteo AB in a property sale in Eslöv to the company’s former tenants. Adepteo is a leading flexible real estate company that offers adaptable buildings that can be built up, scaled up, scaled down and reused within a few weeks, always with the user perspective and sustainability in focus. Together with the […]

Press release

Synch acted as the legal advisor to Lipidor AB (publ)

05/07/2021

Synch’s Sara Sparring negotiated the license agreement between Lipidor AB (publ) and RELIFE S.r.l., part of leading international pharmaceutical company, Menarini Group, in which exclusive rights was granted RELIFE S.r.l. to register, promote, distribute, and market drug candidates for the treatment of psoriasis in EU, Turkey, UK, Switzerland, CIS, and Balkan countries. The total potential […]

Press release

Synch acted as the legal advisor to Grafana Labs

01/07/2021

Synch acted as the main legal advisor to Grafana Labs in their acquisition of Sweden-based k6. Synch has assisted Grafana Labs – the company behind the world’s most popular open and composable operational dashboards – in all legal aspects of the evaluation, negotiation, and acquisition of k6, the Stockholm-based startup behind the open-source load testing […]

Press release

Synch is adding a new product to its digital offering

21/06/2021

Synch is delighted to offer WeSynch Whistle, a legal service to ensure whistleblower protection under the Directive (EU) 2019/1937 on the protection of persons who report breaches of Union Law (the “Whistleblowing Directive”) and the future Swedish law on protection of whistleblowers (Sw: ersättning av lagen (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som […]

Press release

SARA SPARRING IS NAMED IN THE 2021 EDITION OF WIPR LEADERS

25/05/2021

Once again, Synch’s Sara Sparring has been named in the WIPR leaders, this time WIPR Leaders 2021. Profiling the leading IP practitioners from around the world, all leaders were chosen after a four month nomination process, in which WIPR sought views from 12,000 IP professionals. You can view the online directory here.