Covid-19; kan force majeure tillämpas?

This blog post is written by Anders Hellström and Josefin Skyttedal, lawyers at Synch

Med anledning av den snabba spridningen av Coronaviruset, är det många som undrar över hur virusets spridning kan påverka deras affärsverksamhet. Särskilt kan detta gälla om effekterna av viruset medför eller utgör hinder mot att uppfylla avtal. Möjligheten att uppfylla åtaganden kan påverkas av restriktioner och rekommendationer från arbetsgivare och svenska eller utländska myndigheter, till exempel reserestriktioner eller beslut från Folkhälsomyndigheten om att begränsa sammankomster, folksamlingar eller andra arrangemang.

Kan force majeure åberopas i detta fall för att bli ursäktad från avtalad prestation?

Force majeure är ett juridiskt begrepp för oförutsägbara händelser utom en parts kontroll som förhindrar parten från att fullgöra vad denne åtagit sig.

Det finns ingen generell lagreglering i svensk rätt rörande force majeure, utan utgångspunkten tas i vad parterna avtalat och flertalet avtal innehåller bestämmelser om force majeure. En force majeure-bestämmelse anger vanligen att part är befriad från att prestera så länge som en force majeure-händelse, alltså ett hinder utom parts kontroll, föreligger. Vanligen innehåller sådana bestämmelser både en allmän skrivning och exempel på situationer som ska anses utgöra force majeure. Ofta tolkas sådana bestämmelser restriktivt och det kan noteras att där konkreta exempel eller situationer finns listade, kan dessa, om inte annat tydligt anges, komma att betraktas som uttömmande.

Om ni har en force majeure-klausul i ert avtal, är det lämpligt att närmare granska dess ordalydelse för att avgöra om bestämmelsen kan tillämpas i den aktuella situationen. Huruvida en force majeure-bestämmelse kan åberopas eller inte till följd av coronaviruset kan skilja sig åt beroende på om exempelvis epidemier, pandemier eller ingripande myndighetsbeslut uttryckligen anges som ursäkt från prestation eller om det istället är en mer allmän formulering som skulle kunna omfatta situationen. För att coronaviruset skall utgöra en ursäkt, måste det så klart vara just detta som medför hinder mot att prestera.

För att använda sig av en force majeure-klausul krävs vidare vanligen att man skriftligen meddelar motparten att force majeure föreligger och att man förklarar att prestation inte kan ske.

Vad gäller om det inte finns en force majeure-klausul i avtalet?

Om det inte finns någon reglering i avtalet kring force majeure, är det svårare att motivera utebliven prestation och det är inte helt klarlagt att force majeure är en allmänt tillämplig princip. Parterna förväntas kunna råda över sina respektive prestationer, men finns visst stöd för att part kan vara ursäktad från avtalsbrott som uppstår till följd av förhållanden utanför dennes kontroll som inte heller kunnat förutses, undvikas eller övervinnas. Det är dock inte säkerställt att detta gäller i allmänhet.

Slutsatser

Det är i dagsläget viktigt att agera proaktivt och se över redan ingångna avtal samt förbereda sig på hur de situationer som kan uppstå bör hanteras. För bedömning av existerande avtal är det av vikt att se över ordalydelsen om force majeure, liksom övrig dokumentation och analysera vilken påverkan denna situation har för respektive avtalsrelation. Ni bör även säkerställa framtida avtalsunderlag, så att ni kan stå säkra inför eventuella framtida force majeure-situationer. Om force majeure-klausuler saknas i era avtalsmallar i dagsläget, bör ni se över dessa inför framtida avtalsrelationer och i det sammanhanget fundera särskilt över vilka situationer som ska omfattas av force majeure-klausulen.

Det är avslutningsvis viktigt att framhålla att parterna är skyldiga att försöka begränsa skadan som kan uppstå, även om det skulle föreligga en force majeure-händelse, exempelvis genom att försöka uppfylla sina åtaganden på annat sätt än som ursprungligen tänkt.

News and Insights
Blog Posts

Responsibility of online platforms and the regressive opinion of the Advocate General

08/12/2020

This blog post was written by My Byström, lawyer at Synch A comment on the opinion of the Advocate General in joined cases Youtube (C-682/18) and Cyando (C‑683/18) In December, the CJEU is expected to deliver its judgement in the joined cases Youtube and Cyando, where questions regarding the liability of platforms for user uploaded materials have […]

Press release

Synch has acted as legal advisor to Favro

05/01/2022

Synch has acted as legal advisor to Favro in its USD 4.25 million seed funding lead by Practica Capital and Scale capital with participation from Creandum, Inbox Capital, serial entrepreneur Christopher Beselin, and other strategic investors. Favro offers a collaborative planning platform that accelerates growth by bringing more business agility to the future of working-from-anywhere. […]

Blog Posts

Increased possibilities for Companies to enjoy tax relief when implementing qualified employee stock options  

09/12/2021

In the budget bill for 2022, the Swedish government proposes amendments to the regulations on taxation of employee stock options. The proposal eases the fiscal burden for some young businesses which means that more companies can take advantage of the benefits with tax exempt qualified employee stock options. The new rules are proposed to enter into force on 1 January 2022.   As of today, employee stock options have not been taxed as income of employment if certain requirements of the issuing company, and […]

Blog Posts

Blockchain and the law – an introduction 

09/12/2021

More and more people are familiar with the term “blockchain” however not everyone would claim that they get it or be sure what it is supposed to be used for. Blockchain – this amazing and somewhat mystical invention – is generating a gigantic measure of interest in the innovation field among both startups, cryptocurrency enthusiasts, governments, the security industry, the art field and more. It is anticipated to […]

Blog Posts

Are you aware of the new Whistleblower Protection Act? Let Synch help you with WeSynch Whistle!

09/12/2021

Do you remember the GDPR-stress back in 2018? Make sure to be ready this time!  The Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and the Council on the 23rd of October 2019 (the “Whistleblowing Directive”) lays down the regulatory requirements for the Member States concerning the protection of whistleblowers.  In the light of the Whistleblower Directive, the Swedish Government presented a proposition on the 20th of May 2021 for the implementation […]

Press release

Synch advised All Ears in their latest funding

07/12/2021

Synch acted as legal advisor to All Ears AB in connection with their latest funding round where they raised 50 MSEK. Bonnier Ventures acted as lead investor and also Alfvén & Didrikson participated.. All Ears monitors the new spoken media through media monitoring and social listening services such as TV, radio, podcasts, YouTube and other […]

Press release

Synch assists when a leading IAM player is created

26/11/2021

Synch has assisted SecMaker and its owners in connection with the merger with Pointsharp. The merger creates a leading software provider in identity and access management. Pointsharp, with the support of Main Capital, is on a growth journey to become a leading European supplier in identity and access management. The acquisition of SecMaker is the […]